NCE Aquacultures fagforumer

Klyngen jobber innen spissede fagforumer, disse er Stamfisk/Settefisk Forum, Matfisk Forum, Rognkjeks Forum, Miljøforum og Kompetanseforum

De tretten partnerbedriftene i klyngen har dedikert personell til hvert av forumene, som også har en faglig leder fra en partnerbedrift. Overordnet så skal prosjektene vi initierer og gjennomfører i NCE Aquaculture fremme biologisk og økonomisk bærekraft gjennom bedre fiskehelse, fiskevelferd og bidra til reduserte produksjonskostnader og økte produksjonsvolum. Partnerbedriftenes utfordringer er våre FoU områder.

NCE Aquaculture markerte i 2017 ti år som klynge i Norwegian Innovation Clusters, og hadde da gjennomført 310 ulike forsknings- og utviklingsprosjekter. Og opprettet 9 etter- og videreutdanningsmoduler hvor 240 personer fra havbruksnæringen har gjennomført kurs. Forskningskompetansen i havbruksnæringen er styrket betydelig de siste årene og næringen tar stadig i bruk ny sensorikk og ny instrumentering, både for overvåking av fisken og miljøet.