Penger i oppdrett: Vet du hva fiskeoppdrettere bruker penger på?

Oppdrettsnæringen har hatt en enorm utvikling i driftsinntekter de siste årene, men hva bruker egentlig fiskeoppdrettere pengene de tjener på? Her får du svaret!

Verdikjeden til lakseoppdrett omfatter produksjon av stamfisk, smolt, matfisk, slakteri, foredling og til slutt salg. Det er en kjent sak at oppdrettsnæringen har hatt en enorm utvikling i driftsinntekter de siste årene, og da spesielt aktørene innen matfisk.

Fiskeoppdrettere tjener mye penger

Utvikling i opptjent egenkapital for alle partnerbedrifter i NCE Aquaculture i perioden 2007 – 2016 har økt betraktelig. I 2007 var totalt opptjent egenkapital for partnerbedriftene ca. 600 000 millioner, i 2016 har opptjent egenkapital økt til i overkant av 8 milliarder. Aktørene innen matfisk laks står for den største økningen med i overkant av 7 milliarder.

Hva bruker fiskeoppdrettere penger på?

Opptjent egenkapital er tilbakeholdt overskudd som ikke er tatt ut i utbytte. Det vil si den andelen av overskuddet som er opptjent av drift, og reinvestert i selskapene. Det har vært en økende investeringstakt i klyngen, det gjelder også næringen som helhet. Fra 2007 til 2016 har varig driftsmidler innen klyngen økt med ca 4,2 milliarder.

På grunn av en høyere opptjent egenkapital, har oppdretterne i klyngen reinvestert i varige driftsmidler som bygninger, fast eiendom, maskiner, inventar og transportmidler for varig eie. Det er stort fokus på reinvestering i selskapene, og det vises også gjennom den høye utviklingen som foregår i Nordland. Det bygges blant annet ut betydelige settefiskkapasitet i fylket, ny slakterikapasitet og aktørene i klyngen deltar og gjennomfører store teknologiutviklingsprosjekter. Se blant annet gigante offshore prosjektet, Nordlaks havfarm, utviklingsprosjektet til Novasea, Cermaq sitt prosjekt iFarm og Wenberg Fiskeoppdrett og Edelfarm har sammen søkt utviklingstillatelser for å utvikle en betongkonstruksjon for oppdrett i både fjord og åpen sjø.

Oppdrettere gir penger tilbake til samfunnet

Fordi næringen har reinvestert den opptjente egenkapitalen, har klyngen bidratt til høy verdiskaping i Nordland. Havbruksnæringen sikrer bosetting langs kysten og ivaretar mange viktige funksjoner i samfunnet gjennom verdiskapning, sysselsetting og lokal utvikling.

Her kan du lese mer om alle områdene NCE Aquaculture jobber med.