Hva er en NCE klynge?

NCE Aquaculture er en næringsklynge i Nordland som fokuserer på verdiskaping og innovasjon innen kommersiell produksjon av laks og sjømat til et globalt marked. Klyngen består av 13 partnere som dekker hele næringskjeden innenfor havbruk.

Definisjonen på en klynge

Utviklingen i havbruksnæringen i Norge har vært formidabel, og næringen fremstår i dag som kompetanseintensiv og moden. Modne klynger defineres som klynger med spesialiserte bedrifter, og som i stor grad preges av sosial kapital som fremmer samarbeid og kunnskapsdeling. Det eksisterer i dag 14 NCE-klynger innenfor ulike fagområder, og NCE Aquaculture er den nordligste av disse, med de fleste sentrale aktørene lokalisert langs nordlandskysten. Havbruksklyngen består av produsenter, leverandører, forskningsinstitusjoner og andre kunnskapsmiljøer involvert i oppdrettsnæringen.

Fokusområde i klyngen

Klyngen fokuserer på verdiskapning og innovasjon tilknyttet kommersiell produksjon av oppdrettslaks for et globalt marked. Klyngen baserer seg i dag på laks som oppdrettsart, og har bidratt til utvikling av virksomheter og kompetanse innen blant annet oppdrett, teknologi og utstyr, produksjonsregimer, produksjonsbiologi, drift og operasjoner, fôr og ernæring, FoU og finansiering. Og ikke minst samarbeidskompetanse. Havbruksaktører og havbruksrelaterte bedrifter har gjennom flere år jobbet tett sammen og etablert en veldrevet klynge gjennom utvikling av nye løsninger, nært samarbeid og deling av den kunnskapen som er ervervet gjennom prosjektene. Bedriftenes bredde, spisskompetanse og faglige tyngde gir unik kompetansetilgang. I tillegg til forståelse for å løse felles utfordringer, utgjør klyngen et sterkt fundament for samarbeid om utviklingsarbeid, markedsarbeid, rekruttering av kompetanse og omdømmebygging.

NCE Aquaculture representerer en klynge av bedrifter og organisasjoner som har jobbet sammen for å videreutvikle og realisere potensialet innen bærekraftig havbruk i Norge. Aktørene representerer verdensledende kompetanse i hele næringskjeden. I felleskap har målet vært å styrke kompetansen i alle ledd, og gjennomføre innovative prosjekt der hensikten har vært å skape nye produkter, nye prosesser og ny kunnskap. I tillegg har klyngen vært opptatt av å sikre god og stabil rekruttering til næringen.

Målsettingen til NCE Aquaculture

NCE Aquaculture skal være et lokomotiv i videreutvikling av norsk havbruk og relaterte virksomheter. I dette ligger at klyngen skal:

  • Fasilitere relevante forsknings- og utviklingsprosjekter som gir partnere i klyngen et løft og styrker partnerbedriftenes konkurransekraft
  • Drive fram klyngeutvikling og formidling av resultater og kompetanse i klyngen, og til havbruksnæringen generelt.
  • Sikre tilgang på ledende kompetanse og kapasitet fra FoU i driftsoptimalisering og utviklingsaktivitet i bedrifter.
  • Styrke partnerskapet gjennom rekruttering av flere nasjonale bedriftsmiljøer, fortrinnsvis gjennom prosjektsamarbeid.
  • Synliggjøre havbruksnæringens kompetanse og betydning, samt arbeide for økt talentattraktivitet og omdømme for partnerskapet spesielt, og for havbruksnæringen generelt.