NCE AQUACULTURE PÅ 1 - 2 - 3

NCE Aquaculture er en næringsklynge i Nordland som fokuserer på verdiskaping og innovasjon innen kommersiell produksjon av laks og sjømat til et globalt marked.

MÅLSETTINGEN TIL NCE AQUACULTURE ER

NCE Aquaculture skal være et lokomotiv i videreutvikling av norsk havbruk og relaterte virksomheter. I dette ligger at klyngen skal:

 • Fasilitere relevante forsknings- og utviklingsprosjekter som gir partnere i klyngen et løft og styrker partnerbedriftenes konkurransekraft
 • Drive fram klyngeutvikling og formidling av resultater og kompetanse i klyngen, og til havbruksnæringen generelt.
 • Sikre tilgang på ledende kompetanse og kapasitet fra FoU i driftsoptimalisering og utviklingsaktivitet i bedrifter.
 • Styrke partnerskapet gjennom rekruttering av flere nasjonale bedriftsmiljøer, fortrinnsvis gjennom prosjektsamarbeid.
 • Synliggjøre havbruksnæringens kompetanse og betydning, samt arbeide for økt talentattraktivitet og omdømme for partnerskapet spesielt, og for havbruksnæringen generelt.

Ta et dypdykk ned i områdene vi jobber med, å se hva vi gjør for havbruksfylket.

HAVBRUKSNÆRINGEN

Våre partnere i havbruksklyngen har siden 1970-årene vært med på å skape en av Norges viktigste eksportnæringer. Havbruksnæringen sikrer bosetting langs kysten og ivaretar mange viktige funksjoner i samfunnet gjennom verdiskapning, sysselsetting og lokal utvikling.

NÅR BLE NCE AQUACULTURE TIL

Norwegian Centre of Expertise Aquaculture (NCE Aquaculture) ble formelt etablert som en NCE Havbruksklynge i 2007. Før dette hadde aktørene arbeidet sammen gjennom et bedriftsnettverk og et Arena prosjekt. Partnerne i NCE Aquaculture har altså samarbeidet i nærmere 15 år, og feiret i 2017 10 årsjubileum som NCE klynge.

HVORFOR HAR KLYNGEARBEIDET VÆRT VIKTIG

 • Styrket tradisjon for samarbeid mellom havbruksnæringen og FoU-aktører
 • FoU samarbeid mellom partnere på tvers av verdikjeden
 • Strategisk prioritering av felles satsningsområder, som effektiv forebygging og bekjempelse av lakselus ved bruk av teknologi og kunnskap og oppdrett og bruk av Rognkjeks for biologisk avlusning
 • Felles kartlegging og overvåking over marin påvirkning på lokaliteter
 • Kvalitetsfokus og ressursutnyttelse
 • Utvikling av grensesprengende offshore havbruksteknologi
 • Rekruttering av talenter og kvalifisert arbeidskraft til havbruksbedriftene i Nordland – økt formalkompetanse og økt kompetansetilgang gjennom blant annet Etter- og videreutdanning
 • Rammebetingelser i forhold til fremtidig vekst og utvikling
 • Bærekraftig samspill mellom havbruksnæringen og de øvrige delene av Nordlandsamfunnet

HVEM ER MEDLEMMENE I DAG?

Havbruksklyngen består av produsenter, leverandører, forskningsinstitusjoner og andre kunnskapsmiljøer involvert i oppdrettsnæringen  Les en nærmere beskrivelse av de medlemmene her.

STOR GRAD AV REINVESTERING

Overskuddet som har vært opptjent er reinvestert i selskapene for videreutvikling av havbruksnæringen. Det er svært høy reinvesteringsgrad i klyngen, noe som også vises gjennom den høye utviklingsaktiviteten som foregår i Nordland. Det bygges blant annet ut betydelige settefiskkapasitet i fylket, ny slakterikapasitet og aktørene i klyngen deltar og gjennomfører store teknologiutviklingsprosjekter.

HVILKE OMRÅDER VI JOBBER MED

NCE Aquaculture har ulike fagforumer, disse er Stamfisk Forum, Settefisk Forum, Matfisk Forum og Rognkjeks Forum. Partnerbedriftene i klyngen har dedikert personell til hvert av forumene, som også har en faglig leder fra en partnerbedrift. Overordnet så skal prosjektene vi initierer og gjennomfører i NCE Aquaculture fremme biologisk og økonomisk bærekraft gjennom bedre fiskehelse, fiskevelferd og bidra til reduserte produksjonskostnader og økte produksjonsvolum. Partnerbedriftenes utfordringer er våre forskning- og utviklingsområder.

STYRKET FORSKNINGSAKTIVITET

Bedriftene i NCE Aquaculture har gjennom NCE-perioden blitt mer forskningsrettede i utviklingsarbeidet. Klyngen har hatt en tydelig rolle som fasilitator for FoU-prosjekter. I tillegg har FoU- aktørene i partnerskapet vært aktive i forskningsprosjektene. Likevel er det enda potensiale for å utvide omfanget av denne aktiviteten. Klyngen samarbeider i dag med internasjonale FoU-miljøer som innehar ledende og komplementær spisskompetanse.

DRIVES AV

NCE Aquaculture eies av partnerbedriftene i klyngen. Klyngen er også en del av Norwegian Innovation Clusters.