NCE AQUACULTURE PÅ 1 - 2 - 3

NCE Aquaculture er en næringsklynge som fokuserer på forskning og innovasjon innen kommersiell produksjon av laks og sjømat til et globalt marked.

MÅLSETTINGEN TIL NCE AQUACULTURE ER

NCE Aquaculture skal være et lokomotiv i videreutvikling av norsk havbruk og relaterte virksomheter. I dette ligger at klyngen skal:

 • Fasilitere relevante forsknings- og utviklingsprosjekter som gir partnere i klyngen et løft og styrker partnerbedriftenes konkurransekraft
 • Drive fram klyngeutvikling og formidling av resultater og kompetanse i klyngen, og til havbruksnæringen generelt.
 • Sikre tilgang på ledende kompetanse og kapasitet fra FoU i driftsoptimalisering og utviklingsaktivitet i bedrifter.
 • Styrke partnerskapet gjennom rekruttering av flere nasjonale bedriftsmiljøer, fortrinnsvis gjennom prosjektsamarbeid.
 • Synliggjøre havbruksnæringens kompetanse og betydning, samt arbeide for økt talentattraktivitet og omdømme for partnerskapet spesielt, og for havbruksnæringen generelt.

Ta et dypdykk ned i områdene vi jobber med, å se hva vi gjør for havbruksfylket Nordland.

HAVBRUKSNÆRINGEN

Våre partnere i havbruksklyngen har siden 1970-årene vært med på å skape en av Norges viktigste eksportnæringer. Havbruksnæringen sikrer bosetting langs kysten og ivaretar mange viktige funksjoner i samfunnet gjennom verdiskapning, sysselsetting og lokal utvikling.

NÅR BLE NCE AQUACULTURE TIL

Norwegian Centre of Expertise Aquaculture (NCE Aquaculture) ble formelt etablert som en NCE Havbruksklynge i 2007. Før dette hadde aktørene arbeidet sammen gjennom et bedriftsnettverk og et Arena prosjekt. Partnerne i NCE Aquaculture har altså samarbeidet i over 15 år. 

HVORFOR HAR KLYNGEARBEIDET VÆRT VIKTIG

 • Styrket tradisjon for samarbeid mellom havbruksnæringen og FoU-aktører
 • FoU samarbeid mellom partnere på tvers av verdikjeden
 • Strategisk prioritering av felles satsningsområder, som effektiv forebygging og bekjempelse av lakselus ved bruk av teknologi og kunnskap og oppdrett og bruk av Rognkjeks for biologisk avlusning
 • Felles kartlegging og overvåking over marin påvirkning på lokaliteter
 • Kvalitetsfokus og ressursutnyttelse
 • Utvikling av grensesprengende offshore havbruksteknologi
 • Rekruttering av talenter og kvalifisert arbeidskraft til havbruksbedriftene i Nordland – økt formalkompetanse og økt kompetansetilgang gjennom blant annet Etter- og videreutdanning
 • Rammebetingelser i forhold til fremtidig vekst og utvikling
 • Bærekraftig samspill mellom havbruksnæringen og de øvrige delene av Nordlandsamfunnet

HVEM ER MEDLEMMENE I DAG?

Havbruksklyngen består av produsenter, leverandører, forskningsinstitusjoner og andre kunnskapsmiljøer involvert i oppdrettsnæringen  Les en nærmere beskrivelse av de medlemmene her.

STOR GRAD AV REINVESTERING

Overskuddet som har vært opptjent er reinvestert i selskapene for videreutvikling av havbruksnæringen. Det er svært høy reinvesteringsgrad i klyngen, noe som også vises gjennom den høye utviklingsaktiviteten som foregår i Nordland. Det bygges blant annet ut betydelige settefiskkapasitet i fylket, ny slakterikapasitet og aktørene i klyngen deltar og gjennomfører store teknologiutviklingsprosjekter.

HVILKE OMRÅDER VI JOBBER MED

NCE Aquaculture har ulike fagforumer, disse er Stamfisk/Settefisk Forum, Matfisk Forum, Miljøforum og industrinettverk for slakteriene. Partnerbedriftene i klyngen har dedikert personell til hvert av forumene, som også har en faglig leder fra en partnerbedrift. Overordnet så skal prosjektene vi initierer og gjennomfører i NCE Aquaculture fremme biologisk og økonomisk bærekraft gjennom bedre fiskehelse, fiskevelferd og bidra til reduserte produksjonskostnader og økte produksjonsvolum. Partnerbedriftenes utfordringer er våre forskning- og utviklingsområder.

STYRKET FORSKNINGSAKTIVITET

Bedriftene i NCE Aquaculture har gjennom NCE-perioden blitt mer forskningsrettede i utviklingsarbeidet. Klyngen har hatt en tydelig rolle som fasilitator for FoU-prosjekter. I tillegg har FoU- aktørene i partnerskapet vært aktive i forskningsprosjektene. Likevel er det enda potensiale for å utvide omfanget av denne aktiviteten. Klyngen samarbeider i dag med internasjonale FoU-miljøer som innehar ledende og komplementær spisskompetanse.

DRIVES AV

NCE Aquaculture eies av partnerbedriftene i klyngen. Klyngen er også en del av Norwegian Innovation Clusters.