Slam som ny bioressurs - ble arrangert 18. april på Hamarøy!

Den 18. april var vel 70 deltagere samlet på Hamarøy til Slamkonferansen; Fra slam til ny bioressurs! Her finner du foredragene:)

Det er stort nasjonalt fokus på å finne langsiktige løsninger på optimal utnyttelse av næringsstoffer fra oppdrettsslam. Vi samler næringsaktører, forskning og forvaltning til konferanse om status og veien videre. Konferansen debatterte teknologistatus, forskningsfront, regulatoriske barrierer og hva som skal til for optimal utnyttelse av næringsstoffer fra oppdrettslam?

Del 1) Utviklingsmuligheter innen dagens løsninger; gjødsel, biogass og restslipp, kompostering og jordforbedring.

Del 2) Fremtidsmulighetene for nye bioproduksjoner med blant annet resultater fra SecureFeed ved SINTEF Ocean.

Del 3) Hvordan møte regulatoriske og teknologiske barrierer?

Foredragene finner du til høyre for teksten.

Velkommen v/Isak Sjøblom og Malin Johansen

Fremtidstanker om anvendelse av slam fra settefisk og lukket sjøproduksjon. Hans Ola Pedersen Cerma

Energikrise, økende fokus på økt utnyttelse av matjord, hva skjer med gjødseltilgangen og slam?

Fosfor, fosfat, rent og skittent; Hva er det vi egentlig er ute etter for best biotilgjengelighet? N

Når gassen er produsert, hva er av verdi igjen? Biokraft

SLUDGE Recover - biogjenvinning av viktige næringsstoffer fra oppdrettsslam gjennom produksjon av h

Slam som substrat i fôr til soldatfluelarver. Ecoprot

Regulatoriske barrierer ved bruk av oppdrettslam som substrat for fôr til dyr. Mattilsynet