Invitasjon til TermVel webinar

Invitasjon til webinar i Objektiv dokumentasjon og beste praksis for å forbedre termisk avlusing (TermVel) prosjektet den 6. mai kl 09.00-11.00

Invitasjon til webinar i Objektiv dokumentasjon og beste praksis for å forbedre termisk avlusing (TermVel) prosjektet.

Dato og klokkeslett: 6. mai kl 09.00-11.00

Sted: Digitalt/Teams

TermVel-prosjektet er i avslutningsfasen, og har hatt som mål å skaffe til veie objektiv dokumentasjon av kritiske faktorer for laks ved termisk avlusing.

To av delmålene i prosjektet har vært å
• foreta standardiserte dataregistreringer, avklare dødelighetsårsaker og effekten på fiskevelferd i forbindelse med bruk av termiske metoder i lakseoppdrett.
• avdekke effekt av ulike temperaturer og gjentatte termiske behandlinger på fiskevelferd.

Et tredje delmål i prosjektet er å utvikle og validere verktøy for å forstå og tilpasse termisk baserte avlusingsoperasjoner for bedre fiskevelferd og redusert dødelighet. Denne delen av prosjektet er forsinket pga pandemien, og vil bli gjennomført i 2022/23.

På webinaret vil resultater fra TermVel-prosjektet bli presentert og diskutert.

Program:

Velkommen og prosjektets bakgrunn v/prosjektleder Merete Bjørgan Schrøder, SINTEF Ocean

Effekt på dyrevelferd av gjentatt termisk behandling med ulik Dt
Lars Helge Stien, Havforskningsinstituttet

Standardisering av datainnsamling og avklaring av dødelighetsårsaker ved termisk avlusning

Morten Lund, PatoGen

Effekten på fiskevelferd etter termisk avlusning
Morten Lund, PatoGen

For påmelding: https://events.provisoevent.no/sintefocean/events/objektiv-dokumentasjon-og-beste-praksis-for-aa-forbedre-termisk-avlusing-termvel/register

De som er påmeldt vil få invitasjon til Teamsmøte noen dager før webinaret gjennomføres.

Kontaktpersoner: Malin Johansen mj@nceaquaculture.no og Merete Bjørgan Schrøder merete.schroder@sintef.no

 

Frist for påmelding er satt til 3. mai.