Veien mot full ressursutnyttelse i sjømatnæringen

Hvordan jobber sjømatnæringen med sirkulærøkonomiske problemstillinger? Onsdag 26. mai arrangerer FHF, Forskningsrådet og NCE Aquaculture, et webinar i forbindelse med Blå uke som omhandler dette tema

En av tankene bak sirkulærøkonomi er at ressurser skal utnyttes til det fulle, og helst resirkuleres i en evig runddans, slik at behovet for uttak av nye ressurser begrenses.

For fiskeri- og havbruksnæringens del betyr det flere ting.

For det første innebærer det å gå veien mot full utnyttelse av alt restråstoff fra bearbeiding av fisken. Dette kan være skinn, bein, innvoller og annet. Regjeringen har nedfelt en strategi som innebærer at på sikt skal alt marint restråstoff ilandføres og utnyttes, og at en stor del av restråstoffet utnyttes til produksjon av høgverdige produkt som gir høy verdiskaping.

Videre betyr det å samle og nyttiggjøre seg avfallsstoffer fra produksjon av fisk. Disse næringsstoffene kan eksempelvis blir brukt til å oppdrette børstemark som igjen går til fôr til fisken, eller de kan brukes til å dyrke helt andre ting slik som grønnsaker. 

Og sist, men ikke minst så innebærer en sirkulærøkonomisk tankegang at høsting av ville ressurser foregår så bærekraftig som mulig. Da er utvikling av fangstbegrensningsteknologi viktig, samt teknologi for utsortering av uønsket bifangst. For å lykkes så kreves det av teknologien at utsortert fisk ikke skades og dør. 

Dette webinaret vil presentere aktuelle og helt ferske resultater fra forskningsprosjekter som omhandler disse tema "Veien mot full ressursutnyttelse i norsk sjømatnæring". 

Webinaret er et av flere arrangement under Blå uke 2021 med tema "Havets rolle i global matforsyning" som pågår i tidsrommet 25.-30. mai. 

Program og påmelding finnes her