Ofte stilte spørsmål

Hva er fiskeoppdrett?

Fiskeoppdrett er en form for akvakultur der man avler opp fisk. På 1970-tallet ble fiskeoppdrett svært utbredt i Norge. På denne tiden begynte med oppdrett av laks og ørret i merder i havet. Andre fiskearter har også blitt utprøvd, men uten kommersiell suksess.

Hvordan har fisken det i merdene?

I oppdrettsmerdene skal det ikke være trangt for fisken, da fiskens helse og trivsel avhenger av god plass. En oppdrettsmerd består dermed av 2,5 % fisk og 97,5 % vann, dette er også lovbestemt.

Inneholder oppdrettslaks mer miljøgifter enn villfisk?

Nei, forskning har påvist at det faktisk er mer miljøgifter i villfisk enn i oppdrettslaks.  Likevel er verdiene av fremmedstoffer som PCB, dioksiner og tungmetaller mye lavere enn myndighetenes grenseverdier, og helsefordelene veier mer enn opp for de potensielle negative effektene av disse miljøgiftene.

Brukes det antibiotika i oppdrettslaks?

Nei, norsk laks er fri for antibiotika. Dersom norske oppdrettere likevel må benytte antibiotika, må ikke laksen leveres til slakt eller markedet før etter en bestemt tid. Det skal sikre at antibiotika behandlet laks ikke inneholder helseskadelige stoffer når forbrukeren kjøper laksen.

Har det blitt en økning i antall lakserømminger?

Nei. De siste årene viser rømningsstatistikken en positiv utvikling i form at det er mindre rapporterte hendelser tilknyttet rømminger, og færre laks rømmer fra norske oppdrettsanlegg. Fiskeridirektoratet tar alle rømninger av fisk svært alvorlig, og arbeider etter målrettede planer for hvordan undersøkelser etter rømminger skal gjennomføres.

Hva er lakselus?

Lakselus er en naturlig parasitt som finnes i alle havområder på den nordlige halvkule. Lakselusen fester seg til laksen, og lever og formerer seg på fisken.

Er det farlig å spise laks som har hatt lakselus?

Nei. Lakselusen er verken farlig for mennesker eller påvirker sluttproduktet. Oppdrettsnæringen jobber kontinuerlig for å minimere hendelser knyttet til lakselus gjennom blant annet rensefisk og tekniske løsninger.

Fokuserer næringen på bærekraftig utvikling?

Ja, i aller høyeste grad. Bestandene må forvaltes på en bærekraftig måte slik at man i fremtiden også kan leve av laks.