Stor grad av reinvestering for videreutvikling av havbruksnæringen

Næringen har hatt en enorm utvikling i driftsinntekter og bidratt til høy verdiskaping. For å vise hva denne verdiskapingen har medført vil vi nedenfor vise utviklingen i opptjent egenkapital og varige driftsmidler. Her har vi valgt å holde FoU- og rådgivningsaktørene utenfor for å ikke gi et feilaktig bilde av utviklingen.

Opptjent egenkapital

Figur 1 viser en oversikt over utvikling i opptjent egenkapital for alle partnerbedrifter i NCE Aquaculture for hele programperioden. Opptjent egenkapital er tilbakeholdt overskudd som ikke er tatt ut i utbytte. Det vil si den andelen av overskuddet som er opptjent av drift og reinvestert i selskapene. Som figuren viser har også utviklingen her vært positivt økende, det betyr at det har vært svært høy reinvesteringsgrad i klyngen. I 2007 var total opptjent egenkapital for partnerbedriftene ca. 600 000 millioner, i 2016 har opptjent egenkapital økt til i overkant av 8 milliarder. Aktørene innen matfisk laks står for den største økningen med i overkant av 7 milliarder.

Figur 1 – Utvikling opptjent egenkapital alle partnerbedrifter i NCE aquaculture i perioden 2007-2016.

Økenede invensteringstakt i klyngen

Figur 2 viser utviklingen i varige driftsmidler for alle partnerbedrifter i NCE Aquaculture for hele programperioden. Varige driftsmidler omfatter fysiske eiendeler som bygninger, fast eiendom, samt maskiner, inventar og transportmidler for varig eie. Figuren viser at det har vært en økende investeringstakt i klyngen, det gjelder også næringen som helhet. Fra 2007 til 2016 har varige driftsmidler innen klyngen økt med ca. 4.2 milliarder norske kroner.

Figur 2 Utvikling varige driftsmidler alle partnerbedrifter NCE Aquaculture i perioden 2007 - 2016.

Høy utviklingsaktivitet i Nord

Både utviklingen i opptjent egenkapital og i varige driftsmidler indikerer at eierne i partnerbedriftene har hatt et stort fokus på reinvestering i selskapene. Dette vises også gjennom den høye utviklingsaktiviteten som foregår i Nordland. Det bygges blant annet ut betydelig settefiskkapasitet i fylket, ny slakterikapasitet og aktørene i klyngen deltar og gjennomfører store teknologiutviklingsprosjekter.