Marin Overvåking Nordland

Marin Overvåking Nordland er et overvåkingsprogram for å kartlegge og dokumentere miljøtilstanden i seks fjorder i Nordland med lakseproduksjon

Bakgrunn

I 2013 gikk Nordlaks Oppdrett AS, Nova Sea AS, Cermaq Norway AS sammen for å igangsette et større overvåkingsprogram for å kartlegge og dokumentere miljøtilstanden i fjordene med lakseproduksjon. Marin Overvåking er et langsiktig prosjekt som overvåker sentrale fjordområder i Nordland, og det er etablert parallelle prosjekter i Rogaland og Vestland.
Marin Overvåking Nordland har overvåket økologisk tilstand og utvikling i fjordsystemene. Havforskningsinstituttet har bistått prosjektet med utvalget av overvåkingsstasjoner, stasjonsvalg er basert på fjorder med akvakulturvirksomhet og skal gi et bilde av miljøtilstanden i området. Målet med prosjektet er å få nok kunnskap om havbruksnæringens og andre næringsaktørers samlede påvirkning på fjordsystemene, slik at aktiviteten ikke overgår fjordenes bæreevne. I prosjektet dokumenterer vannkvalitet, bunnforhold og makroalgebiotop (tang og tare) gjennom året og NIVA har vært ansvarlig for gjennomføring av tokt, analyser og utarbeidelse av rapporter.

At fjordene våre er overgjødslet og at matproduksjon i sjø er årsak til dårlig miljøtilstand er avkreftet gjennom systematisk dokumentasjon fra 12-19 stasjoner, der det er utført 10 målinger i året, over mange år.

For tilgang til alle filmene til Marin overvåking Nordland: trykk her