Om NCE Aquaculture

NCE Aquaculture fikk status som ekspertsenter innen havbruk i Norge i 2007. Det eksisterer 12 Norwegian Centres of Expertise, og NCE Aquaculture er den nordligste av disse.

Havbruksklyngen langs nordlandskysten har siden 1970-årene vært med på å skape en av Norges viktigste eksportnæringer. Norsk havbruksnæring gav 43,9 milliarder (2014) i eksportinntekter, sikrer bosetting langs kysten og ivaretar mange viktige verdier i samfunnet. Klyngen er bygget opp gjennom utvikling av laks som oppdrettsart, og har medført utvikling av virksomheter og kompetanse innen oppdrett, teknologi og utstyr, fôr og ernæring, salg og eksport, FoU og finansiering.

Havbruksaktører og havbruksrelaterte bedrifter i Norge og særlig Nordland har gjennom flere år jobbet tett sammen og etablert en effektiv klynge. Bedriftenes bredde og faglige tyngde gir unik kompetansetilgang. Dette utgjør et sterkt fundament for samarbeid og fellesskap i utviklingsarbeid, markedsarbeid, rekruttering av kompetanse, og for å synliggjøre internasjonalt ei spennende og kompetansesterk havbruksnæring.

 

Se filmen nedenfor for å få mer innsikt i havbruksnæringas aktivitet i Nordland fylke:

Oppdrettsbedriftene i klyngen: 

 • Dekker hele verdikjeden i oppdrett av laks – og er samfunnsbyggere der de er lokalisert
 • Innovasjonsmiljø med vilje og evne til å utforske nye muligheter – inkubatorfunksjoner
 • Ledende kompetansemiljø på oppdrett og bruk av Rognkjeks, forebygging og ikke medikamentell bekjempelse av lakselus
 • Veterinærer, ingeniører, prosessering, fôrproduksjon salgsapparat – høy kompetanse innen en rekke fagfelt – høy grad av FoU aktivitet
 • Fokus på restråstoffer og økt verdiskaping
 • Fokus på bærekraft

Forskningsstasjonene i klyngen:

 • Avgjørende for kompetansebygging på sentrale områder hvor det er viktig med full testing under representative forhold
 • Visningsfunksjoner – omdømme
 • Samarbeider tett med andre FoU-miljøer og med næringen
 • Internasjonalt og nasjonalt anerkjent
 • Kunnskap om kommersiell skala drift og vitenskapelige premisser for FoU

Hvor utgjør klyngens innsats en forskjell:

 • Rekruttering av talenter og kvalifisert arbeidskraft til havbruksbedriftene i Nordland – økt formalkompetanse og økt kompetansetilgang
 • Effektiv forebygging og bekjempelse av lakselus ved bruk av teknologi og kunnskap
 • Oppdrett og bruk av Rognkjeks for biologisk avlusning
 • Rammebetingelser i forhold til fremtidig vekst og utvikling
 • Utvikling av grensesprengende offshore driftsteknologi
 • FoU samarbeid og strategisk prioritering
 • Bærekraftig samspill mellom havbruksnæringen og de øvrige delene av Nordlandsamfunnet
 • Styrket tradisjon for samarbeid mellom næring og FoU