Husk søknadsfrist til MABIT torsdag 8. desember

MABIT programmet

  • er et regionalt, næringsrettet forsknings- og industriutviklingsprogram i Nord-Norge.
  • skal bidra til økt verdiskaping innen fiskeri, havbruksnæring og bioteknologisk industri.

MABIT har 3 prioriterte satsingsområder:

  1. Bioprospektering
  2. Produkter for akvakultur og fiskehelse
  3. Utnyttelse av marine restråstoff

Aktuelle søkere vil være:

  • Nordnorske bedrifter innenfor marin bioteknologi, fiskeri eller havbruk.
  • Andre norske eller utenlandske bedrifter i samarbeid med FoU-miljøene i Nord-Norge.
  • Forskningsmiljøene i Nord-Norge.
  • FoU-miljøene utenfor Nord-Norge i samarbeid med nordnorske næringsaktører.

 

MABIT mottar offentlige bevilgninger fra våre finansieringskilder for 1-2 år av gangen.

Som hovedregel støtter MABIT prosjekter i tidlig fase med kort varighet (1-1 ½ år – maks 2 år).

 

Mer info om hvem som kan søke og programmets satsningsområder på www.mabit.no

 

Benytt MABIT søknadsmal – alle punktene på søknadsskjema skal fylles ut. Det er ikke nødvendig/ønskelig at dere leverer separat prosjektbeskrivelse.

Søknadsskjema, maks 10 sider, og alle vedlegg lagres som én pdf-fil  og sendes til mabit@norinnova.no