HUSK SØKNADSFRIST TIL MABIT 15.JUNI

Nå kan bedrifter søke midler fra MABIT-programmet.

På grunn av sommer og ferieavvikling, vil det være noe lengre behandlingstid enn vanlig ved denne utlysningen. Resultat fra søknadsbehandling vil være klart etter 1. september. Det tas sikte på to utlysninger i løpet av høsten 2017. Dato for utlysninger publiseres fortløpende på Mabit.no

MABIT programmet er et regionalt, næringsrettet forsknings- og industriutviklingsprogram i Nord-Norge.

MABIT skal bidra til økt verdiskaping innen fiskeri, havbruksnæring og bioteknologisk industri.

MABIT har 3 prioriterte satsingsområder:

  1. Bioprospektering
  2. Produkter for akvakultur og fiskehelse
  3. Utnyttelse av marine restråstoff

Aktuelle søkere vil være:

  • Nordnorske bedrifter innenfor marin bioteknologi, fiskeri eller havbruk.
  • Andre norske eller utenlandske bedrifter i samarbeid med FoU-miljøene i Nord-Norge.
  • Forskningsmiljøene i Nord-Norge.
  • FoU-miljøene utenfor Nord-Norge i samarbeid med nordnorske næringsaktører.

MABIT mottar offentlige bevilgninger fra våre finansieringskilder for 1-2 år av gangen.

Som hovedregel støtter MABIT prosjekter i tidlig fase med kort varighet (1-1 ½ år – maks 2 år).

Mer info om hvem som kan søke og programmets satsningsområder på www.mabit.no

Benytt MABIT søknadsmal – alle punktene på søknadsskjema skal fylles ut. Det er ikke nødvendig/ønskelig at dere leverer separat prosjektbeskrivelse.

Søknadsskjema, maks 10 sider, og alle vedlegg lagres som én pdf-fil  og sendes til mabit@norinnova.no

Ta gjerne kontakt med MABIT før innsendelse av prosjektsøknad.