Gode miljøresultater i fjordene i Nordland

Det omfattende miljøprosjektet «Marine overvåkning i Nordland» er iverksatt av NCE Aquaculture i Bodø. I tillegg til NIVA er konsulentfirmaet Blue Planet involvert. Bakgrunnen for fjordovervåkningen i Nordland er et lignende prosjekt i Rogaland der man og har kunnet dokumentere ingen eller svært liten påvirkning fra oppdrettsnæringen. Resultatene fra 2013-2015 slår tilbake påstandene om at oppdrettsfjordene er overgjødslet. Les mer om resultatene her.

Forsiden marin Overvåkning 2015

Her kan du lese hele rapporten fra Marin Overvåkning

Rapporten presenterer resultatene fra overvåkingen av seks ulike
fjordområder i Nordland hvor akvakulturnæringen er vel etablert.
Programmet for Marin overvåking Nordland har gått over en tre års periode
fra 2013 til 2015 og har hatt som mål å beskrive miljøtilstanden i de ulike
fjordområdene iht. vannforskriften.

Undersøkelsene i den foreliggende rapporten er utført av Norsk Institutt for
Vannforskning (NIVA) på oppdrag for NCE Aquaculture.
Marijana Stenrud Brkljacic har vært prosjektleder på NIVA og har hatt
kontakt mot Beth Evensen og Trine Danielsen i Blue Planet AS, som har
fungert som oppdragsgivers prosjektledere.

Akvaplan-niva AS har stått for prøvetaking av bløtbunnsfauna og
vannmasser (næringssalter, oksygen, klorofyll a og CTD) med Geir A. Dahl-
Hansen som feltansvarlig og Thor-Arne Hangstad som prosjektleder.

Vil du vite mer? Se videoen om prosjektet Marin Overvåkning:

 

Ta kontakt med daglig leder i NCE Aquaculture dersom du ønsker mer informasjon om klyngen eller prosjektet

NCE_aqua_blue